Cookie-politik / Cookies policy

Version 1.0 | Dateret den 23. maj 2018 | Go to UK Version

1. Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der gemmer internetindstillinger. Næsten alle hjemmesider bruger cookie teknologi. Cookien downloades af din internetbrowser første gang du besøger et websted. Næste gang du besøger denne hjemmeside med den samme enhed, sendes cookien og oplysningerne i den enten tilbage til den oprindelige hjemmeside (cookie fra første part) eller til en anden hjemmeside, som den tilhører (tredjeparts cookie). Dermed kan webstedet opdage, at det allerede er åbnet ved hjælp af denne browser, og i nogle tilfælde vil det indhold der vises variere. Nogle cookies er yderst nyttige, da de kan forbedre brugeroplevelsen når du vender tilbage til et websted, du allerede har besøgt flere gange før. Forudsat at du bruger den samme enhed, og den samme browser som tidligere besøg, husker cookies funktioner såsom dine præferencer når du bruger en side og tilpasser hvad der tilbydes, så det bedre passer til dine personlige interesser og krav. Cookies kan opdeles i fire kategorier i henhold til deres funktion og formål: Strengt nødvendige cookies, ydelsescookies, funktionelle cookies, og cookies til markedsføringsformål.

2. Hvorfor bruger vi cookies?

Vi bruger typisk begge session-id cookies, og blivende cookies. Vi bruger session cookies til at gøre det lettere for dig at navigere på vores websteder. En session cookie udløber, når du lukker din browser. En blivende cookie forbliver på din harddisk i længere tid og kan bruges, når du vender tilbage til vores websted for at hjælpe dig med at identificere dig, eller lade dig logge ind eller på andre tredjepartswebsteder for at kommunikere dig via online- marketingkanaler. Disse cookies kan styres på det enkelte browserniveau. Hvis du beslutter at aktivere cookien eller deaktivere en cookie, kan du stadig besøge vores hjemmesider, men evnen til at bruge nogle funktioner kan være begrænset.

3. Hvordan afvises, og (eller) slettes cookies?

Du kan slette alle cookies, der allerede er gemt på din computer, og indstille de fleste browsere til at forhindre at cookies lagres på din enhed. Men i dette tilfælde skal du muligvis manuelt justere nogle indstillinger hver gang du besøger hjemmesiden, og nogle tjenester og funktioner fungerer muligvis ikke. Det kan også påvirke din brug af de tilgængelige tjenester via hjemmesiden. De handlinger der skal udføres afhænger af typen af den browser du bruger. Browseren kan indstilles separat for hver enhed du bruger.

Flere detaljer er tilgængelige på AllAboutCookies.org eller www.google.com/privacy_ads.html.

4. Hvilke typer cookies anvendes?

Strengt nødvendige cookies

Strengt nødvendige cookies er vigtige for at gøre det muligt for dig at bevæge dig rundt på hjemmesiden og bruge dens funktioner. Uden disse cookies kan de tjenester du har bedt om ikke leveres – for eksempel at huske tidligere handlinger (fx indtastet tekst), når du navigerer tilbage til en side i samme session.

Ydelses-cookies

Performance cookies samler oplysninger om hvordan et websted bruges – for eksempel hvilke sider en besøgende åbner oftest, og om brugeren modtager fejlmeddelelser fra nogle sider. Disse cookies gemmer ikke oplysninger der gør det muligt for brugeren at blive identificeret. De indsamlede oplysninger aggregeres og gøres derfor anonyme. Disse cookies bruges udelukkende til at forbedre websitetets ydeevne og dermed brugeroplevelsen.

Funktionalitet cookies

Funktionelle cookies aktiverer et websted for at gemme oplysninger der allerede er indtastet (f.eks. Brugernavne, sprogvalg og din placering), så det kan tilbyde dig forbedrede og mere personlige funktioner. For eksempel kan et websted tilbyde dig lokale, prisrelaterede skatteoplysninger, hvis den bruger en cookie til at huske den region hvor du i øjeblikket er placeret. Funktionelle cookies bruges også til at aktivere funktioner, du anmoder om, f.eks. afspilning af videoer. Disse cookies indsamler anonyme oplysninger og kan ikke spore dine bevægelser på andre hjemmesider.

Cookies til markedsføringsformål

Cookies til eventuel markedsføringsformål bruges til at vise annoncer der er mere målrettede og tilpasset brugernes interesser. De bruges også til at begrænse den hyppighed hvormed en annonce vises og måle effektiviteten af reklamekampagner. De registrerer om en person har besøgt et websted eller ej. Disse oplysninger vil ikke blive delt med tredjeparter, f.eks. annoncører, og er udelukkende til brug for GPS Location. Cookies til forbedring af målgruppeappel og reklame er ofte forbundet med sidens funktioner, men ikke hos tredjepartsleverandører.

OBS! GPS Location deler ikke nogen som helst data med tredjepart!

Mere information om dine rettigheder, retsgrundlag, ansættelsesdatapolitik og automatisk information findes i vores primære datasikkerhedspolitik: https://gpslocation.dk/privacy/.

Erhverv- eller privatkunder

Vi anvender, eller videresender ingen GPS data fra nogen kunder til trediepart.

Kommuner / det offentlige

Vi eksporterer på foranledning data til VD ”Vejdirektoratet”.

 

Cookies policy

Version 1.0 | Dated 23 May 2018

1.What is a cookie?

A cookie is a small text file that stores Internet settings. Almost every website uses cookie technology. The cookie is downloaded by your Internet browser the first time you visit a website. The next time you visit this website with the same terminal device, the cookie and the information in it are either sent back to the originating website (first-party cookie) or to another website to which it belongs (third-party cookie). By that, the website can detect that it has already been opened using this browser, and in some cases it will then vary the content it shows. Some cookies are extremely useful as they are able to improve the user experience when you return to a website that you have already visited several times before. Provided you are using the same device and the same browser as on previous visits, cookies remember features such as your preferences when you use a page and adapt what is offered so that it better suits your personal interests and requirements.
 Cookies can be divided into four categories according to their function and purpose: strictly necessary cookies, performance cookies, functional cookies and cookies for marketing purposes.

2. Why do we use cookies?

We typically use both session ID cookies and persistent cookies. We use session cookies to make it easier for you to navigate our sites. A session cookie expires when you close your browser. A persistent cookie remains on your hard drive for an extended period of time, and can be used when you return to our site to help identify you or allow you to log in, or on other third-party sites to communicate to you via online-marketing channels. These cookies can be controlled at the individual browser level. If you decide to activate the cookie or disable a cookie, you may still visit our Websites, but the ability to use some features may be limited.

3. How to reject and (or) delete cookies?

You can delete all cookies already stored on your computer and set most browsers to prevent cookies from being stored on your device. However, in this case, you may have to manually adjust some preferences every time you visit the website and some services and features may not work, also this may affect your use of the services available via the website. The actions to be perform depend on the type of the browser you use. The browser may be set separately for each device you use.

More details are available at AllAboutCookies.org or www.google.com/privacy_ads.html.

4. What types of cookies are used?

Strictly necessary cookies

Strictly necessary cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features. Without these cookies, services you have asked for cannot be provided – for example, remembering previous actions (e.g. entered text) when navigating back to a page in the same session.

Performance cookies

Performance cookies gather information about how a website is used – for example, which pages a visitor opens most often, and whether the user receives error messages from some pages. These cookies do not save information that would allow the user to be identified. The collected information is aggregated, and therefore made anonymous. These cookies are used exclusively to improve the performance of the website, and with it the user experience.

Functionality cookies

Functionality cookies enable a website to save information which has already been entered (such as user names, languages choices, and your location), so that it can offer you improved and more personalised functions. For example, a website can offer you local, price-relevant tax information if it uses a cookie to remember the region in which you are currently located. Functional cookies are also used to enable features you request such as playing videos. These cookies collect anonymous information and cannot track your movements on other websites.

Cookies for marketing purposes

Cookies for marketing purposes are used to display advertisements to users that are more targeted and adapted to their interests. They are also used to limit the frequency with which an advertisement appears and measure the effectiveness of advertising campaigns. They register whether a person has visited a website or not. This information is never shared with third parties, e.g. advertisers, and is for GPS Location internal use only. Cookies for improving target group appeal and advertising are often linked with page functionalities, but not of third-party providers.

NOTE! GPS Location do not share any data with third parties!

More information about your rights, legal basis, recruitment data policy and automatic information, you may find in our main data privacy policy: https://gpslocation.dk/privacy/.

Business or private

We do not use or forward any GPS data from any business customers to third parties.

Municipalities / Public

On request we are exporting data to the VD ”Vejdirektoratet”.