Forretningsbetingelser

Generelle vilkår for GPS Positioneringsaftale

Denne GPS data aftale er indgået mellem GPS Location ApS (GPSL) som er ejer og operatør af www.gpslocation.com og Kunden.

1.1 Beskrivelse af systemet

GPS Locations webbaserede løsning består af en GPS – GSM enhed der modtager positioner og sender disse positioner og alarmer eller hændelser. Kunden kan selv efter aftales indgåelse, via et login til portalen, få adgang til sine objekter. Objekterne vises på et kort og Kunden kan generere rapporter og logs mv.

1.2 Aftalens omfang

Aftalen gælder for de kunder som har fået installeret og konfigureret en GPS – GSM enhed. Tjenesten begynder når køretøjet er registeret på portalen www.gpslocation.com og Kunden har modtaget sine login detaljer.

Aftalen omfatter ikke installation/montering af udstyr.

2. Aftalens parter og brug af udstyret

GPS data aftalen er indgået mellem GPSL og den person eller det firma

som har ønsket at blive kunde. Aftalen kan ikke overdrages, lejes eller lånes ud uden GPSL’s skriftlige samtykke.

Aftalen gælder for Danmark og de lande, som teleoperatøren er

repræsenteret igennem via “roaming” aftaler. I de tilfælde, hvor objekter

befinder sig udenfor Danmark i mere end 10% af tiden på årsbasis, har

GPSL ret til at fakturere Kunden for “roaming” udgifter, dvs. trafik fra udlandet,

med mindre andet er skriftligt aftalt.

3. Aftalens varighed – opsigelse/ophør

Positioneringsaftalen gælder i aftaleperioden og fornyes automatisk med

forudbetaling for ny periode, dersom aftalen ikke er sagt op

skriftligt fra en af parternes side inden 6 måneder før udløb.

Begge parter kan hæve aftalen med 6 måneders skriftlig varsel.

Manglende betaling regnes altid som en væsentlig misligholdelse. Ved manglende betaling vil GPSL data aftalen blive lukket.

4. SIM kort

I de tilfælde hvor GPSL står som juridisk ejer af SIM kort, så må dette ikke

bruges til andre formål end til GPS enheden. Misbrug af SIM kort

fører automatisk til opsigelse af aftale, og Kunden faktureres for alle omkostninger relateret til misbruget.

Ved opsigelse af GPS data tjenesten er Kunden forpligtet til straks at

returnere SIM kort til GPSL, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt.

5. Dækningsområde

GSM/GPRS dækning er givet af de til enhver tid gældende aftaler som er

indgået med teleleverandørerne, som benyttes til tjenesten.

Dækningsområder kan oplyses ved forespørgsel.

6. Prisændringer

Aftalen faktureres efter de til enhver tid gældende priser. GPSL har ret til at justere prisen ved fornyelse af aftalen. Ved en stigning af offentlige afgifter og lignende har GPSL ret til at hæve prisen i aftaleperioden.

7. GPSL portal løsning.

GPSL positioneringssystemet inkluderer en webbaseret løsning med følgende funktioner:

7.1 Hvis kunden har valgt en GPSL løsning gælder følgende:

Positioneringssystemet inkluderer en webbaseret løsning med følgende

funktioner:

7.1.0 Internet adgang

Kunde login på via GPSL hjemmeside, hvor hver kunde får tildelt eget Bruger ID og brugernavn og password.

a) Positionering på kort med nutids hastighed, retning etc.

b) Historisk data log og kørselsrapporter og holdetid

c) Alarm og meldingsstatus d) Fencing og korridor

Der kan være nogle variationer i forhold til tilgængelig funktionalitet for de

forskellige produkter/tjenester.

7.1.1 Administration

Kunden skal selv administrere sine objekter og data på www.gpslocation.com. Ved almindelig support og forespørgsler anvender kunden online vejledning og GPSL hotline. Tidskrævene støtte der tager form af undervisning eller fejlretning faktureres til gældende timepris. GPSL kan efter aftale bistå med registreringer og ajourføring af informationer indenfor normal arbejdstid, mandag til fredag fra kl. 08.00 til 17.00

7.2 Hvis kunden har valgt GPSL Alarm overvågning gælder følgende. Positioneringssystemet overvåges 24 timer i døgnet af kontrolcentraler godkendt af Rigspolitiet.

8. GPSL Data aftale

Ved installation af en positionerings enhed giver Kunden samtykke til, at

positioneringsdata indhentes og lagres på GPSL server. Kunden får eget

brugernavn/password for behandling af disse data.

Kunden er forpligtet til at informere alle implicerede parter, som måtte falde

under positioneringsaftalen – dette gælder også ved udlån af objekter med

GPS enhed installereret. Kunden skal selv sørge for at indhente

tilladelse fra alle implicerede parter, som omfattes af data aftalen i.h.t. persondataloven, “Lov om behandling af personoplysninger”.

9. Ansvar og begrænsninger

a) Hvis udstyr leveret og behandlet af GPSL af årsager, der ligger udenfor GPSL’s herredømme og kontrol ikke virker, er GPSL ikke erstatnings-pligtig. Det samme gælder i tilfælde af at ansatte i tjeneste eller andre som udfører opgaver for GPSL ved simpel uagtsomhed er kommet til skade ved at sætte systemet/udstyret ud af drift.

b) GPSL er uden ansvar hvis GPS enheden er sat ud af funktion ved påvirkning udefra.

c) GPSL kan ikke stilles til ansvar hvis GSM/GPRS enheden befinder sig

udenfor dækning, eller ved fejl hos teleleverandøren. GPSL kan ikke stilles til ansvar hvis GPS systemet sættes ud af drift.

d) GPSL kan ikke stilles til ansvar ved indirekte skade eller følgeskade som f.eks. produktionsbortfald eller anden indtægtstab.

e) GPSL kan ikke stilles til ansvar for skade, tab eller forsinkelser som følge af force majeure som krig eller krigslignende situation, strejke, lockout, boykot, blokade, naturkatastrofe eller andre forhold som er udenfor GPSL’s kontrol.

Dette gælder også selv om GPSL skulle være part i eller offer for sådanne

hændelser.

f) GPSL kan ikke stilles til ansvar for eventuelle krav som følger af

regler/afgørelser/retningslinjer givet af myndigheder, teleselskaber og/eller IT og Telestyrelsen rettet mod kundens brug af udstyret.

g) GPSL kan når som helst sætte tjenesten ud af funktion, hvis dette er nødvendigt pga. service, eftersyn eller reparation af systemet. Service.

osv. skal udføres så hurtigt som muligt, således at systemet igen kommer i funktion.

h) Hvis ikke andet er skriftligt aftalt, er GPSL ikke ansvarlig for opfølgning, hvis der ikke opnås kontakt med Kunden på de opgivne telefonnumre.

i) GPSL’s ansvar er under alle omstændigheder begrænset til selskabets gældende skadeforsikring.

j) GPSL kan ikke stilles til ansvar hvis GPS enheden er indleveret til

service.

k) Vælger kunden selv at installere GPS trackere skal dette foretages af elektronik eller automekanikere for at udstyret er dækket af garantien.

10. Ændring af aftalen

Enhver ændring eller tillæg til denne aftale skal være skriftligt samt dateret

Og underskrevet af begge parter for at være gyldig.

11. Tavshedspligt

GPSL og selskabets ansatte skal bevare tavshed om alle forhold omkring

driften af GPSL, herunder alle Kunde- og objektoplysninger.

12. Tvister

Aftalen skal være underlagt dansk ret og afgøres ved Sø- og Handelsretten i København

13. Ankeloven

Denne aftale gør ingen indskrænkninger i forbrugernes rettigheder efter gældende lov.

14. Garanti

GPS Location tilbyder 2 års garanti på GPS enheder og der kan tilkøbes garanti op til 5 år pr GPS enhed